Analýza oblastí včetně návrhů PPO

ANALÝZA OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI POVODÍ MORAVY, STÁTNÍHO PODNIKU VČETNĚ NÁVRHŮ MOŽNÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ (PODKLAD K PLÁNU PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK V POVODÍ DUNAJE)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Číslo programu, Název programu: 05 Operační program Životní prostředí

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy: 05.1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Číslo investiční priority, Název investiční priority: 05.1.24 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů pro zvládání katastrof

Číslo tematického cíle, Název tematického cíle: TC 05 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

Harmonogram projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2018

Předpokládané datum ukončení: 30. 10. 2021 

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 45,00

Popis projektu

Zpracování map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem. Návrhy možných protipovodňových opaření strukturálního i nestrukturálního charakteru.

Zpracování dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem. Zpracování podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje.

Dne 26. listopadu 2007 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik tzv. Povodňová směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále Povodňová směrnice) ukládá členským státům povinnost postupně na jejich území vyhodnotit povodňové nebezpečí a riziko s cílem omezit nepříznivé účinky povodní na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Povodňová směrnice zavádí rámec pro postupy a formy vyhodnocování významnosti povodňového nebezpečí a pro zvládání povodňových rizik. Rámec je stanoven v zájmu přiměřeně jednotného a srovnatelného postupu řešení při rozdílných přírodních podmínkách jednotlivých členských zemí.

Cíl projektu

Co je cílem projektu?

Snížení povodňového rizika v oblastech s významným povodňovým rizikem.

Změny, které jsou v důsledku projektu očekávány:

Návrhy komplexních protipovodňových opatření v oblastech s významným povodňovým rizikem. 2.plánovací období Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje.

Cílová skupina: Veřejný sektor; obce a města s významným povodňovým rizikem.

Aktivity v projektu

  • Zpracování map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem
  • Návrhy možných protipovodňových opaření, technických, přírodě blízkých
  • Návrhy obecných protipovodňových opatření
  • Zpracování dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem.
  • Zpracování podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje.