Bečva, jez Hranice – zkapacitnění jezu a rybí přechod

Harmonogram projektu

Datum zahájení realizace projektu: 10. 12. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2023

Popis projektu:

Předmětem podpory je vybudování rybího přechodu navazujícího na zkapacitnění jezu Hranice na řece Bečvě. V rámci realizace dojde k vybudování přírodě blízkého rybího přechodu (bypass) s cílem zajištění migrace co nejširšího spektra vodních živočichů proti proudu řeky Bečvy. Vhodné podmínky pro migraci jsou zajištěny kaskádou balvanitých přehrážek. Součástí projektu je monitoring funkčnosti rybího přechodu.

Celkové způsobilé výdaje: 29 838 596 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění překonání velkého výškového rozdílu na jezu v Hranicích za účelem migrace co nejširšího spektra vodních živočichů proti toku řeky Bečvy. Zájmový úsek Bečvy je z ichtyologického hlediska velmi cenný a řeka Bečva byla zařazena dle Koncepce do kategorie s nejvyšší prioritou pro zajištění migračního zprůchodnění pro ryby. Zároveň s vybudováním rybího přechodu bude zajištěn monitoring funkce rybochodu v období 12 měsíců po dokončení stavby. Vyhodnocení bude provedeno formou závěrečné zprávy. Vlastní zkušební provoz jezu i monitoring funkčnosti rybího přechodu bude zahájen až po dokončení rybího přechodu, kdy jeho provoz bude již odpovídat konečným podmínkám a nebude rušen mimořádnými vlivy souvisejícími s realizací stavby. Součástí monitoringu funkce rybího přechodu bude také zhodnocení možnosti časově proměnlivého průtoku rybím přechodem s ohledem na potřeby migrujících živočichů. Funkčnost rybího přechodu je podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu.

Poproudová migrace není zajišťovaná přímo konstrukcí rybího přechodu, ale je na ní brán zřetel při souběžně realizovaném rozšíření jezu. Jednak se rozšířením jezu snižuje riziko splavení (vstupu) ryb do profilu MVE, respektive jejich průchod či usmrcení soustrojím MVE. Také byly konstrukce (hloubka) vývaru jezu upraveny tak, aby při samovolném splavení ryb přes jezovou konstrukci nedocházelo ve vývaru k jejich zranění. Investor není vlastníkem ani správcem MVE, dlouhodobě ale může motivovat vlastníka MVE ve věci dalšího řešení poproudové migrace (zamezení zranění ryb) přímo na MVE.

Aktivity projektu:

Aktivitou projektu je vybudování rybího přechodu na jezu v Hranicích na levém břehu řeky Bečvy. Jedná se o stavební objekt SO 06. Stavba přechodu souvisí s rozšířením jezu o jedno pole s čelním přelivem na levém břehu. Konstrukčně se jedná o kombinaci přírodě blízkého lichoběžníkového koryta a obdélníkového železobetonového U profilu. Trať má celkovou délku 148 m, světlou šířku ve dně 3 m a překonává výškový rozdíl 5,10 m. Je navržena v podélném sklonu 3,9 % (1:25,5; lichoběžníkový profil) a 3,33 % (1:30; obdélníkový profil). Vstupní objekt je umístěn v prostoru vývaru, cca 11 m od prahu vývaru. Výstupní objekt je situován v břehové zdi cca 55 m nad jezovým tělesem. Na výstupním objektu (vtoku vody do rybího přechodu) jsou instalovány hrubé česle. Trať je v celé délce členěna balvanitými přehrážkami (49 ks) se štěrbinami (největší štěrbina minimálně o šířce 0,4 m), umístění největší štěrbiny se v navazujících přehrážkách pravidelně střídá (pravá/levá strana). Rozdíl hladin na přehrážce je 9 až 10 cm. Návrhový průtok je 740 l/s, hloubka vody v trati cca 0,6 m, maximální rychlost proudění vody ve štěrbině do 1 m/s. Nezbytnou součástí funkčního rybího přechodu je zajištění dostatečné atraktivity pro migrující ryby, která je zde dosažena nejen pomocí vytékající vody z přechodu. Na vstupu do rybího přechodu je navrženo doplňkové vábení průtokem (100-150 l/s) přiváděným potrubím DN 200 z nadjezí v délce 41 m. Kromě vytékající vody bude v místě vstupu vytvářeno lákavé vlnění a čeření hladiny s patřičným zvukovým efektem.