Doplnění měření na řece Dyji v úseku Krhovice – Nové Mlýny

Harmonogram projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 23.2.2021

Datum ukončení projektu: 30.1.2023

Popis projektu:

Předmětem projektu je doplnění současných měření o měření průtoku vody prostřednictvím ultrazvukových čidel na kanálu a Dyjskomlýnském náhonu na řece Dyji pro zlepšení a zkvalitnění měřených veličin a k následnému zpřístupnění informací příslušným povodňovým orgánům. Realizací projektu bude 350 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

Projekt se zabývá oblastí automatického měření na vodních tocích vedoucí ke zlepšení, zkvalitnění a k rozšíření měřených veličin a k následnému zpřístupnění informací příslušným povodňovým orgánům. Informace z vodních toků jsou jedním ze zásadních podkladů pro řízení ochrany před povodněmi ze strany povodňových orgánů.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 129 771 Kč

Výše podpory z fondů Evropské Unie: 3 293 706,72 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je doplnit současná měření na kanálu a Dyjskomlýnském náhonu na řece Dyji a získat tak přesná data o průtocích v uvedených vodních tocích. Přesné informace jsou i důležité pro účastníky ochrany před povodněmi, protože oba vodní toky protékají několika obcemi, dokonce Dyjskomlýnský náhon má i dopad na rakouské území.

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění a zpřesnění měření ve 3 profilech. Nejen Povodí Moravy, s.p., ale i povodňové orgány budou mít další informace o vývoji a průběhu povodně na řece Dyji, rychle přístupná data a v neposlední řadě možnost efektivněji informovat všechny dotčené fyzické a právnické osoby na jejich území.

Aktivity projektu:

V rámci projektu bude provedeno doplnění automatického monitoringu a aktualizace někteých databází v systému POVIS. Výstupy projektu budou k dispozici v informačním portálu vodohospodářského dispečinku uveřejněny na webových stránkách žadatele. V rámci projektu budou použity některé nové, moderní technologie pro sledování rychlostí vody - ultrazvukové měření umístěné nad hladinou.