Dyje, Novosedly

Dyje, 81,550 – 84,028 – retenční prostor Novosedly

Harmonogram projektu

Datum zahájení realizace projektu: 4. 10. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023

Popis projektu

Předmětem projektu je revitalizace záplavového území řeky Dyje a jejího Baštýnského potoka na k.ú. Novosedly. Realizací projektu dojde k vybudování mokřadu s tůní a rozsáhlé výsadbě lužního lesa. Projekt přispěje ke zpomalení odtoku vody ze zájmového území a k jejímu zachycení v krajinných strukturách.

Celkové způsobilé výdaje: 18 150 766 Kč bez DPH

Dotace EU: 16 335 689,40 Kč bez DPH

Cíl projektu

Cílem úpravy je obnova rozlivu do prostoru nivy mezi Baštýnským potokem, železniční tratí a řekou Dyjí. V rámci této úpravy se navrhuje revitalizace Baštýnského potoka v úsekuod soutoku s Dyjí po železniční trať, tj. zrušení levobřežní hráze a rozvlnění toku do prostoru nivy. Obnova vodního režimu bude podpořena vytvořením mozaiky lužních biotopu s převažujícím lužním lesem. Založení lužního lesa bude provedena pouze mimo ochranné (resp. bezpečnostní) pásmo v území vedoucích inženýrských sítí. Zde bude provedena výsadba trvalého travního porostu. Navrhovaná opatření v oblasti mají pozitivní efekt na vodní režim a dojde zde ke snížení povodňových hladin v celém rozsahu průtoků. Zároveň ale dojde k zvětšení přirozeně zaplavovaných ploch. Plánovaná opatření tak budou mít hlavně vliv na zlepšení vodního režimu v širším zájmovém území říční krajiny, dojde ke zlepšení retence vody v území, rozlivu povodní do nezastavěných míst, zpomalení odtoku vody z krajiny, oddálení kulminace povodňové vlny.

Aktivity v projektu

V rámci projektu bude obnoven přirozený vodní režim a přírodě blízký stavu krajiny na ploše 21.9906 ha. Obnova vodního režimu bude na ploše 17.500 ha podpořena založením lužního lesa nebo obdobných struktur lužní krajiny. Na ploše 5,800 ha bude provedena intenzivní revitalizace vodního toku s zajištěním přirozené morfologie a trasování koryta, tvorbou poříční tůně navázané na tok a vytvořením nivní terasy s vícečetným ročním periodickým zaplavováním.

Opatření se skládá z následujících stavebních objektů:

SO 01 Revitalizace toku a nivy
SO 02 Vegetační úpravy
SO 02.1 Vegetační úpravy v ploše revitalizace
SO 02.11 Trávníky
SO 02.12 Výsadby
SO 02.2 Vegetační úpravy v ploše nivy
SO 02.21 Trávníky
SO 02.22 Výsadby