Knínický potok

Knínický potok, Veverské Knínice, revitalizační opatření

Harmonogram projektu

Datum zahájení realizace projektu: 11. 5. 2020

Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2020

Popis projektu

Předmětem akce je provedení revitalizační úpravy zájmové části koryta toku, spočívající zejména v provedení směrových změn koryta toku (meandry). Dále budou vybudovány průtočné mokřady na toku, tůně mimo tok a průtočná tůň sloužící také jako sedimentační prostor pro zachytávání půdy splavené působením eroze. Součástí díla je provedení náhradní výsadby. Revitalizací toku dojde k navrácení přírodě blízkého stavu.

Celkové způsobilé výdaje: 10 678 388,00 Kč bez DPH

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení ekologické stability krajiny a zlepšení vodního režimu v krajině (tj. zpomalení odtoku vody z povodí a přispění k retenci vody v krajinné struktuře, půdě a v podloží dochází ke snížení rizika erozního ohrožení půd). Vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb). Revitalizací zájmové části toku dojde k navrácení přírodě blízkého stavu provedením nepravidelných oblouků (meandrů), vybudováním tůní a mokřadů dojde k pozitivnímu vlivu zadržování povrchové vody v krajině. Dalším důležitým cílem projektu je ochrana VD Brno zachytáváním splavované půdy z okolních polností do sedimentačního prostoru na toku. A na základě biologického hodnocení provést náhradní výsadbu v druhové pestrosti původních stanovištních druhů dřevin (dub, olše, jilm) a provedení dalších ochranných opatření (travnaté ochranné pásy).

Aktivity projektu

Aktivita projektu spočívá především v zemních pracích, a to ve vybudování směrových změn koryta vodního toku – nepravidelné, přirozenému stavu podobné oblouky, směrem k levému břehu posunuté cca o 3 m (meandry), vybudování dvou tůní mimo tok – osázení původními druhy vodních a bahenních rostlin, vybudování 9 průtočných tůní v korytě toku a ve vybudování sedimentačního prostoru na toku. Dále v náhradní výsadbě formou 26 ks stanovištně původních druhů dřevin (12 ks dubů letních (Quercus robur), 6 ks jilmů horských (Ulmus glabra) a 8 ks olší lepkavých (Alnus glutinosa), obvod kmínku vysazovaných stromů bude min 12 cm). Zároveň budou realizovány ochranné travní pásy podél toku v prostorových dispozicích vykoupených pozemků investorem k realizaci akce. Použití břehového opevnění je na minimální úrovni.