Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice

Harmonogram projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 8.6.2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.9.2023

Popis projektu:

Předmětem je realizace projektu Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice. Samotným předmětem uvedeného projektu je realizace opatření vyplývajícího z Plánu oblastí povodí/Plánů dílčích povodí, který vede k revitalizaci vodního toku Morávky a odstaveného ramene Moravy Oblučí, zlepšení vodního režimu Dlouhé Řeky a k migračnímu zprůchodnění přilehlého jezu Nedakonice na řece Moravě.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 79 558 560 Kč

Výše podpory z fondů Evropské Unie: 79 558 560 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je realizace revitalizace vodního toku, výstavba nových tůní a mokřadů, odbahnění slepého ramene řeky, vybudování technického rybího přechodu a výsadba zeleně v k.ú. Nedakonice, Uherský Ostroh a Ostrožské Předměstí. V rámci realizace dojde k tvorbě přírodě blízkého koryta vodních toků, pročištění a tvorbě koryta vodního toku, tvorbě mokřadů a tůní, shybky, odbahnění slepého ramene, technického rybího přechodu, zatravnění, odstranění a výsadbě dřevin do oplocenek a individuálně na plochy, které budou zatravněny.

Aktivity projektu:

Stavba bude po realizaci revitalizačních opatření užívána jako koryta vodních toků s objekty souvisejícími s koryty vodních toků a jako vodní plochy, mokřady. Úpravy jsou členěny do tří stavebních objektů, dvanácti podobjektů a dvou provozních souborů.

Aktivitou, kterou projekt umožní, ale kterou nelze definovat jako stavební objekt, je revitalizace koryta Morávky působením průtokové dynamiky. Trvale zvodnělá šířka koryta se po revitalizaci pohybuje od 7 do 8 metrů. Při kapacitním průtoku (který bude dosahován zejména v jarním období) je šířka toku 14 až 18 metrů. Při běžných průtocích je možné za ovlivněnou považovat šířku cca 11 metrů. Při délce 6,6 km tak plocha revitalizovaného vodního toku činí 7,26 ha. Veškeré sedimenty, které budou vytěženy při odbahňování navržených stavebních objektů, budou uloženy do navržené mokřadní plochy. Umístění odstraňovaného materiálu do mokřadní plochy představuje ekonomicky nejvýhodnější řešení.