Podpora samovolné renaturace řeky Moravy u Štěpánova

Harmonogram projektu

Datum zahájení realizace: 3. 9. 2018

Datum ukončení realizace: 31. 3. 2019

Popis projektu

Realizace stavby mělo za cíl zastavit dlouhodobý negativní trend spočívající v zahlubování hlavního toku Moravy, obnovení přirozené hydromorfologie vodního toku, obnovení přímé vazby říčního koryta na ekosystém říční nivy, obnovení přírodě blízké a obnovení dynamiky biotopů říční nivy. Dílčím cílem bylo také zabránění propojení hlavního toku Moravy a jejího ramene Střední Moravy v Panenském lese, které by vedlo k přesměrování průtoků pouze do hlavního ramene. Tomu bylo přispěno stabilizací břehů, které bylo provedeno vybudováním dřevěných pilot a kotev zapuštěných do dna a břehů a následně vyplněn záhozem z lomového kamene.

V průběhu realizace stavby bylo odstraněno kamenné opevnění břehů v celkovém objemu cca 1 080 m³ v celkové délce 1,45 km. Vytěžený kámen byl následně využit pro vytvoření iniciačních prvků. V dotčené lokalitě bylo navrženo celkem 18 iniciačních prvků, z toho 10 břehových výhonů, 4 středové rozražeče, 3 dnové pasy a 1 říční práh (rozmístění viz obr. 3). Předmětem také byla údržba a odstranění břehového porostu, který byl využit pro dokončení realizace některých iniciačních prvků dle projektové dokumentace.
Středový rozražeč byl navržen na šířku min. 1/3 šířky koryta a má za cíl rozdělit proud na dvě proudnice jejichž vlivem se koryto postupem času rozšíří. Hřbet rozražeče byl proveden z masivního kamenného materiálu, hřbet byl potom urovnán a přehrnut říčním materiálem ze dna toku.

V rámci realizace byly vytvořeny tři druhy břehového výhonu: BV krátký kamenný, BV široký kamenný a BV široký stabilizovaný dřevěnou konstrukcí. Konstrukce BV se pohybuje v rozpětí ¼ – 2/3 šířky koryta toku a je provedena obdobně jako středový rozražeč. BV má za cíl usměrňovat jednotný proud a tím následně podporovat břehovou erozi. Dnový pas byl proveden napříč korytem toku a v několika přerušovaných kamenných řadách. Délka pasu je proměnlivá a to od 3 do 20 m.
Říční práh byl koncipován jako dlouhý říční pas, kde největší kameny budou situovány na jeho čelo a zároveň nesmí být přerušen, aby bylo zajištěno požadované vzdutí. Celková
délka prahu je 21 m.

Celkové způsobilé výdaje: 3 958 424 Kč

Dotace EU: 3 958 424 Kč (100 %)

Cíl projektu

Smyslem akce je opětovné zpřírodnění toku a obnova přirozených fluviálních procesů, které povedou k samovolnému vytváření říčních tvarů (štěrkové náplavy a jesepy, výsepní břehy, střídání brodů a tůní), k zvýšení biodiverzity a posílení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku. V širším pohledu se jedná o ochranu větvící se říční sítě Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví.
Základním opatřením je rozebrání kamenného záhozu ve stanovených úsecích. Vymezení úseků k odstranění břehového opevnění proběhlo na základě kritérií: hydromorfologického (tj. konkávní či přímé úseky břehů) a majetkoprávního (tj. potencionální břehová eroze je uvolňována jen v úsecích břehů, kde sousedící pozemky jsou v majetku státu: AOPK ČR, Lesy ČR, s.p.). Kameny z odstraněného záhozu budou využity k vytvoření tzv. iniciačních prvků, jejichž účelem je dále podpořit a částečně usměrnit přirozené hydromorfologické procesy (tj. posílení samovolného zpřírodnění), jedná se o tři typy opatření: břehové výhony, středové rozražeče a dnové pasy.