Realizace opatření v souladu s Plánem péče pro Věstonickou nádrž

Harmonogram projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 26.10.2021

Datum ukončení projektu: 29.8.2023

Popis projektu:

Předmětem projektu je realizace opatření na Věstonické (střední) nádrži Vodního díla Nové Mlýny v souladu s plánem péče přírodní rezervace Věstonická nádrž, které povedou k posílení biodiverzity a ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 13 068 431 Kč

Výše podpory z fondů Evropské Unie: 11 108 166 Kč

Cíl projektu:

Navržený systém vlnolamů pomůže udržet vodní a mokřadní ekosystém deponií a ostrovů ve stavu vhodném pro rozvoj a ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Stabilizace hladiny díky vlnolamům zlepší podmínky pro cenné druhy vrubozobých, dlouhokřídlých a brodivých ptáků, včetně jejich hnízdění. Systém umožní udržet v chráněném území původní vegetaci a prosperitu významných rostlinných druhů. Významným cílem je tedy zastavení poklesu počtu hnízdních párů evropsky významných druhů ptáků, a to rozšířením hnízdních ploch i na ploše vlnolamů, které budou dle požadavků české společnosti ornitologické povrchově vhodně upraveny, plošně i výškově rozděleny a vzájemně odděleny, aby si společenstva nekonkurovala. Důležité je také zamezit nežádoucím vstupům na ostrovy.

Aktivity projektu:

Dílčí aktivita "VD Nové Mlýny – opatření ke zlepšení podmínek přírodní rezervace fáze I. – plovoucí ostrovy" řeší stabilizace stávajících ostrovů a deponií a jejich rozšíření soustavou vlnolamů tvořených plovoucími ostrovy, které zároveň tvoří nové hnízdní plochy. Jedná se o tři soustavy ostrovů, dvě o délce minimálně 75 m (3 ostrovy o délce 12 m a 4 o délce 10 m) a jednu o délce 30 m (3 ostrovy o délce 10 m). Celková plocha pontonů (plovoucích ostrovů) je minimálně 594 m2. Dílčí aktivita "Realizace nápravných opatření – přerušení mušovské cesty, ochrana deponií č. 4, 5 a navýšení plochy Kostelního ostrova" řeší překopání Iváňské cesty a budování nových pastvišť na Kostelním ostrově a rozšíření plochy deponií. Navýšení ploch stávajících deponií, jejich rozšíření i výstavba nových ploch je navržena v souladu s plánem "Péče o přírodní rezervaci Věstonická nádrž" k ochraně stávajících ohrožených hnízdních ploch v "Přírodní rezervaci Věstonická nádrž", významném krajinném prvku a oblasti NATURA 2000, Ptačí oblasti s evropsky významnými druhy – orel mořský, rybák obecný, husa velká, husa polní, husa běločelá a vodním ptactvem v počtu vyšším než 20 000 jedinců a jejich bioty.