Svratka – PBPPO Herálec

Svratka, km 164,038-166,580 – PBPPO Herálec

Harmonogram projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 15.7.2022

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.12.2023

Popis projektu:

Předmětem je realizace projektu Svratka, km 164,038-166,580 -PBPPO Herálec, který je součástí koncepce přírodě blízkých PPO na tomto úseku řeky Svratky. Cílem projektu je realizace záměru vyplývajícího z Plánů dílčích povodí, který vede zejména k zajištění protipovodňové ochrany zastavěných částí obcí, a dále k revitalizaci a podpoře samovolné renaturace a k obnově ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a jejich funkce při transformaci povodní a retenci vody krajině.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 55 989 086 Kč

Výše podpory z fondů Evropské Unie: 53 189 632 Kč

Cíl projektu:

Realizace projektu spočívá ve vybudování přírodě blízkých protipovodňových opatření v k.ú. Český Herálec, Herálec na Moravě a Svratka. Přírodě blízká úprava Svratky bude provedena v intravilánu obce Herálec a v navazujícím úseku pod obcí.

Cílem je zajistit protipovodňovou ochranu sídel, zvýšit retenční kapacitu pro transformaci povodní a maximálně využít prostorů pro rozliv vody obnovením původního koryta Svratky pod obcí. Stísněné prostorové podmínky v obci Herálec i vyloučená možnost transformace povodně nad obcí značně limituji možnou úroveň protipovodňové ochrany. Cílem projektuje proto dosáhnout úroveň ochrany zástavby obce na úroveň Q20, což se ukázalo jako maximální dosažitelný cíl. Vzhledem k charakteru zástavby je ale tato ochrana dostatečná. Vzhledem k zajištění úrovně protipovodňové ochrany pomoci pobřežních zdí mohlo být upuštěno od výraznějšího převýšení těchto zdi nad hladinou průchodu návrhového průtoku. Omezení rozlivů v obci bude kompenzováno optimalizaci využití retence pod obcí. Nově vzniklé přirozené koryto vodního toku a jeho niva bude nejen kompenzovat, ale poskytne významnou kapacitu retence i níže ležícímu úseku toku a příznivě ovlivní i zadržení vody v krajině.

Aktivity projektu:

Projekt je rozdělen do dvou stavebních objektů.

SO03 Úprava v polním úseku Svratky pod obcí Herálec. Koryto bude vedeno v nové meandrující trase tak, že bude z původní délky koryta 1 540 m prodloužena na cca 2 540 m. Návrh respektuje původní parcely koryta Svratky a tedy původní směrové přírodě blízké vedení řeky Svratky. V obloucích bude dno vždy klopené s průběžným zahloubením 0,3 m na konvexní straně oblouku. Koryto je tvořeno přibližně obdélníkovou kynetou šířky ve dně 1,0 až 2,0 m, svah bude proměnlivého sklonu podle dostupné šířky parcely. Je zde předpokládáno následné dotvarovaní koryta přirozenými morfologickými procesy. Stávající napřímené koryto bude využito v původním stavu nebo částečně zazemněno na hloubku kynety (s ponecháním prostoru umožňujícího vznik zamokřených lokalit), výjimečně úplně zazemněnou na úroveň okolního terénu. V úseku označeném č.3 (km 1,540 až 1,670) nebudou prováděny revitalizační úpravy z majetkoprávních důvodů. Součástí je výsadba nového vegetačního doprovodu.

SO04 Přírodě blízká úprava Svratky v intravilánu obce Herálec. Břehové zdi budou navýšeny, respektive nově vybudovány. Na začátku úpravy budou zdi nově navázány na terén zemními valy výšky 0,4 m. Zemní valy jsou umístněný na parcelách investora a obce Herálec. Délka levobřežního valu je 26 m, pravobřežního 56 m. Pravobřežní zeď bude nově zavázána na terén i na konci úpravy. Levobřežní zeď bude prodloužena o 26 m a také zavázána na terén. Stavební práce se vyhýbají konstrukci historického kamenného mostu ev. č. 350-015, SIL. II/350. Rekonstrukce břehové zdi představuje úplné rozebrání zdi po malých úsecích se zapřením výkopu, založení železobetonové základové desky a vyzdění do požadované výšky 2,15 m, tedy 0,05 m nad kótu hladiny Q20. Směrové vedení zdi zůstává zachováno. Terénní úpravy v korytě sledují charakteristiky přírodě bližšího koryta. Mezi zdi bude vložena bloudivá kyneta.