Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky

Harmonogram projektu

Datum zahájení realizace projektu: 19. 11. 2020

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023

Popis projektu:

Předmětem je projekt Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky. Samotným předmětem uvedeného projektu je návrh realizace projektu vyplývajícího z Plánu oblastí povodí/Plánů dílčích povodí, který vede k revitalizaci a podpoře samovolné renaturace vodních toků a niv, obnově ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů tj. konkrétní zadání územnětechnických parametrů stavby, její zahájení a realizace.

Realizací projektu dojde ke zvýšení retenční schopnosti území, zvýšení členitosti koryta vodního toku, rozšíření stanovišť pro vodní živočichy a obnovení kvality břehového porostu.

Celkové způsobilé výdaje: 18 252 052,32 Kč

Cíl projektu:

Koncepce revitalizace zájmového toku – řeky Trkmanky v ř. km 5,1 - 35,7 by měla směřovat k obnově původní mozaikovité struktury krajiny s přírodě blízkým charakterem Trkmanky a jejich přítoků (v rámci zájmového území) s podporou tlumení povodňových průtoků do nivních rozlivů. Z historického vývoje území a z pohledu stávajících socioekonomických aspektů však nelze koncepci revitalizace směřovat k radikální přeměně stávající kulturní krajiny v krajinu přírodní, avšak ke snaze docílení vyváženého poměru přírodních a obhospodařovaných ekosystémů.

Aktivity projektu:

Odsunutí hráze: Toto opatření spočívá v odsunutí hrází, které v současnosti lemují Trkmanku v částech k. ú. Velké Pavlovice. Tento typ opatření spočívá v odstranění jedné strany ohrázování toku a jeho přesunutí dále od toku (případně jeho úplné odstranění). Tím mezi stávající a novou hrází vzniká větší prostor, kde je možné revitalizovat tok (dle parametrů referenčního toku) a doplnit jej o tůně různých tvarů a velikostí. Součástí revitalizace je osetí travní směsí a výsadby autochtonních druhů dřevin. Odsunutí hráze zvětšuje území pro zadržení povodňových průtoků .

Revitalizace toku: Opatření je založeno na revitalizaci toku. Stávající trasa toku je zrušena a tok je veden novou – delší trasou s proměnlivou trasou koryta (dle parametrů referenčního toku). Tato trasa je doplněna o hloubené tůně a výsadby autochtonních druhů dřevin. Revitalizace toku má pozitivní vliv také na odtok při povodňových situacích.

Tvorba tůní: Toto opatření je tvořeno hloubenými tůněmi, které jsou budovány v nivě toku v místech s podmáčenou půdou nebo tam, kde se předpokládá vyšší hladina podzemní vody. Hloubené tůně mají různou velikost, tvar a také hloubku. Variabilita zvyšuje různorodost živočichů a rostlin, kteří tyto biotopy osidlují. Tůně jsou doplněny o výsadby autochtonních druhů dřevin.