Bečva, km 41,91 – 42,37 – revitalizace toku Ústí

Harmonogram projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 28. 6.2022

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 12.2023

Popis projektu:

Předmětem je realizace projektu Bečva, km 41,91 – 42,37 – revitalizace toku Ústí, který je součástí koncepce přírodě blízkých PPO na tomto úseku řeky Bečvy. Cílem projektu je realizace záměru vyplývajícího z Plánů dílčích povodí, který vede zejména k zajištění protipovodňové ochrany zastavěných částí obcí, a dále k revitalizaci a podpoře samovolné renaturace a k obnově ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystém a jejich funkce při transformaci povodní a retenci vody krajině.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 44 235 653 Kč

Výše podpory z fondů Evropské Unie: 42 023 870 Kč

Cíl projektu:

Účelem projektu je zajištění protipovodňové ochrany obcí Ústí a Černotín a zvýšení retenční kapacity toku Bečvy v úseku ř. km 41,91 – 42,37. V rámci realizace dojde k obnově odlehčovací větve řečiště a výstavbě neprůtočné tůně.

Cílem je zajistit protipovodňovou ochranu sídel, zvýšit retenční kapacitu pro transformaci povodní a maximálně využít prostorů pro rozliv vody opětovným napojení v minulosti využívaného říčního ramene. Dalšími cíli je zvrátit procesy zahlubování toku a vrátit úroveň dna zpět, nebo alespoň zmírnit tento negativní trend a nastavit podmínky tak, aby k dalšímu zahlubování nedocházelo. Umožnit rozliv do nivy, snížit míru koncentrace průtoků v tvarově jednoduchém korytě. Díky napojen odstaveného ramene je možné zvýšit četnost rozlivu a zvrátit zahlubování toku bez narativního vlivu na průběh hladin povodňových průtoku, naopak s pozitivním vlivem v segmentu nižších n-letých průtoků.

Aktivity projektu:

Projekt je rozdělen do dvou stavebních objektů: SO 01 Odlehčovací větev řečiště, SO 02 Neprůtočná tůň Otrž.

SO 01 Odlehčovací větev řečiště – V rámci stavebních prací bude provedeno odtěžení zeminy z nového odlehčovacího koryta. Směrové poměry jsou dány tvarem pozemku, na kterém je nové koryto navrhováno. Směrové vedení je rozvolněné mezi novými břehovými hranami a bude trasováno dle vytyčovacích výkresů a dotvarováno dle místních podmínek při realizaci stavby. Podélný sklon bude v úvodní části trasy (18,67 m) 4,55 %. Svahy koryta budou upraveny v proměnlivém sklonu podle místních podmínek (nejčastěji ve sklonu 1:3).


SO 02 Neprůtočná tůň Otrž – V rámci stavebních prací bude provedeno odtěžení zeminy z nové neprůtočné tůně. V místě zaniklého rybníka Otrž (lokalita 2) bude zřízena vodní plocha odtěžením potřebného objemu zemin a tvarováním břehových svahů. Svahy (břehy) nádrže jsou navrženy v proměnlivých sklonech od cca 1:4 až 1:7. Nádrž bude napájena spodní vodou. Úroveň hladiny v tůni bude zpočátku závislá na úrovni hladiny této spodní vody, korespondující víceméně s úrovní povrchové vody v řece Bečvě. Po několika sezónách provozu lze předpokládat kolmataci vytěženého prostoru a postupné zvýšení hladiny nad aktuální úrovně povrchové vody v řece. Součástí návrhu jsou doprovodné vegetační výsadby. Na tůň bude napojeno nové koryto o délce cca 145 m, které bude navazovat na dva další již realizované záměry (stavba 2 Černotín a stavba 3 Skalička). Šířka ve dně je navržena na 0,6 m a sklony břehů jsou navrženy 1:2. Hloubka koryta je cca 0,6 m.

Před ukončením stavby budou rekultivovány všechny případně využité plochy mimo obvod trvalého záboru stavby a budou uvedeny do původního stavu dle požadavků jejich majitelů.