Bečva, Skalička

Bečva, km 44,135 – 45,855 – revitalizace toku Skalička

Harmonogram projektu

Datum zahájení realizace: 16. 12. 2019

Datum ukončení realizace: 4. 4. 2022

Popis projektu

Povodí řeky Bečvy je území, které je z hlediska povodňových rizik jedním z nejexponovanějších v České republice. Katastrofální povodeň v červenci 1997 měla devastující účinek na sídla v povodí Bečvy i v navazujícím úseku podél řeky Moravy a byla i zde impulsem pro hledání koncepce ochrany před povodněmi. Na základě rozboru situace bylo toto území v Plánu hlavních povodí ČR vymezeno jako prioritní oblast pro řešení ochrany před povodněmi, a to jak pomocí přírodě blízkých, tak technických protipovodňových opatření (schváleno usnesením vlády č. 562 ze dne 23. května 2007). Postup přípravy protipovodňových opatření je pozorně sledován i na krajské úrovni a promítá se do krajských územně plánovacích a dalších koncepčních dokumentů. Během povodňových událostí v roce 2010 se nejen v povodí řeky Bečvy znovu ukázalo, že nelze polevit ve snaze realizovat soubor účinných preventivních opatření na vodních tocích, nivách nebo v ploše povodí ke snížení povodňových rizik. Technické řešení je zvoleno tak, aby omezilo následující nejzávažnější negativní jevy, které se v daném úseku dlouhodobě projevují a jejich projevy se opakují a prohlubují. Zahlubování koryta Bečvy ve dně, akcelerovaná dnová eroze, Omezování rozlivů do nivy – v důsledku zahloubení koryta nedochází k tlumivým rozlivům povodní a k využití transformačního potenciálu nivy. Technická neudržitelnost projektovaného stavu úpravy – obtížná a nákladná údržba, opakované rekonstrukce objektů a podélného opevnění břehů. Společnou příčinou těchto negativních jevů je negativní splaveninová bilance. 

Celkové způsobilé výdaje: 151 469 450,84 Kč bez DPH

Dotace EU: 151 469 450,84 Kč bez DPH

Cíl projektu

Cílem je tedy zvrátit procesy zahlubování toku a vrátit úroveň dna zpět, nebo alespoň zmírnit tento negativní trend a nastavit podmínky tak, aby k dalšímu zahlubování nedocházelo. Umožnit rozliv do nivy, snížit míru koncentrace průtoků v tvarově jednoduchém korytě. Zajistit protipovodňovou ochranu sídel.

V důsledku projektu jsou očekávány změny v obnovení přirozené nebo přírodě blízké hydromorfologie vodního toku a nivy, obnovení přirozené periodicity rozlivů povodňových vod do říční nivy, obnovení přirozené retenční kapacity říční nivy, zpomalení povrchového odtoku, zajištění dosažitelného stupně protipovodňové ochrany v ohrožených obcích, obnovení přírodě blízké morfologie říčního koryta, obnovení přímé vazby říčného koryta na ekosystém říční nivy, obnovení přírodě blízké struktury nivní vegetace, obnovení přírodě blízké rozrůzněnosti a dynamiky biotopů říční nivy.

Aktivity v projektu

Akce představuje rozšíření příčného profilu koryta, vytvoření přirozeného štěrkového říčního pásu, který umožňuje morfologicéý původní trasovaní koryta a jeho přirozené samovolné větvení. Poříční tůně představují zbytkové říční rameno na vyšším stupni říční terasy. Bude provedena změna příčného profilu z jednoduchého lichoběžníkového do složeného profilu s bermami. Břehové hrany vzniknou prostým průnikem svahů s terénem, budou tedy nepravidelné v závislosti na místní morfologii. Současně bude na obou březích odstraněno původní opevnění svahů z kamenného pohozu. Vybrané drobné lokality s hodnotnou původní vegetací zůstanou zachovány v korytě nebo sekundární nivě jako relikty původního terénu.