Kyjovka, lokální rozvolnění toku v k.ú. Moravská Nová Ves

Kyjovka, km 22,313-28,780 – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves – lokální rozvolnění toku v k.ú. Moravská Nová Ves

Harmonogram projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 2.2.2022

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.12.2023

Popis projektu:

Předmětem je realizace projektu Kyjovka, km 22,313 – 28,780 – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves. Náplní uvedeného projektu je revitalizace koryta řeky Kyjovky, respektive vytvoření jejího nového přírodě blízkého koryta. Současně projekt minimalizuje zásah do jejího stávajícího koryta, které zůstane zachované jako periodicky protékané vodní těleso. Součástí je i revitalizace nivy Kyjovky vázané na tento tok.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 27 422 909 Kč

Výše podpory z fondů Evropské Unie: 27 422 909 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je realizace revitalizace toku a nivy Kyjovky, vyplývající z Plánů dílčích povodí, které vedou k revitalizaci a podpoře samovolné renaturace vodních toků a niv, obnově ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů v k.ú. Moravská Nová Ves. V rámci realizace dojde k revitalizaci toku a nivy Kyjovky.

Cílem této stavební akce je zlepšení charakteru toku Kyjovky a její přilehlé oblasti, která je ve shodě se schválenými metodikami MŽP. Důvodem předkládaných zásahů je nastartování ozdravného procesu vodního toku s ohledem na jeho přirozené funkce v krajině. Navržené zásahy se zabývají nejen morfologií vlastního koryta, ale také zlepšením směrem k jeho dalšímu přirozenějšímu vývoji. Především z pohledu snížení ovlivnění hydrologického režimu toku a jeho nivy, který byl výrazně narušen. Návrhy se pokouší najít kompromis mezi požadavky na zemědělsky využívanou krajinu a vodním tokem, jako nedílnou součástí pestrého životního prostředí. V důsledku všech návrhových opatření dojde k většímu zadržení vody v krajině a bude tak podpořena schopnost lépe odolávat klimatickým výkyvům, zejména potom stále častěji vyskytujícím se extrémním suchým obdobím. Realizací dojde také ke zlepšení mikroklimatických vlastností celé oblasti.

Aktivity projektu:

Opatření byla původně připravována jako jeden celek a až v průběhu projektové přípravy došlo vlivem různého průběhu projednání k jejich rozdělení na dvě samostatné aktivity. Projektová dokumentace je proto zpracována společně pro opatření na území Moravské Nové Vsi a Mikulčice. Stavební povolení ale byla vydaná samostatně pro obě části. Předmětem tohoto jsou tedy pouze stavební objekty SO 05.1 Lokální rozvolnění toku v K.Ú. Moravská Nová Ves, stavební objekt SO 05.1.1 Přeložka polní cesty a nutné Ostatní a vedlejší náklady. Konkrétně realizace spočívá ve vytvoření nového přírodě blízkého meandrujícího koryta o celkové délce 1 730 m. Stávající koryto bude ponecháno, dělení průtoku do nově vzniklého říčního ramene bude zajištěno pouze lokálním zasypáním koryta v délce cca 10 m. Díky nově nastavenému vodnímu režimu dojde k samovolné revitalizaci původního koryta v délce cca 770 m. Nové říční rameno je navrženo jako přírodě bližší koryto s proměnlivou šířkou, tvořené bermou vzniklou lokálním snížením terénu nivy a meandrující kynetou, která má kapacitu Q90denní. Při vyšších průtocích již dochází k zapojení celé šířky koryta. V bermě jsou navrženy tří neprůtočné tůně, které při vyšších průtocích komunikují s řekou. Při těchto průtocích začne docházet také k zvodňování a od Q30denní k zprůtočnění původního říčního ramene. Kyneta bude mít v přímé trase miskovitý tvar a v oblouku bude tvar přizpůsoben tak, že jsou zde navrženy prohlubně o hloubce 0,20 až 0,40 m. Celková plocha revitalizované nivy je 8,18 ha a bude ponechána přirozenému samovolnému vývoji. Po kraji řešeného území je vedena přeložka polní cesty umístěná na zemním valu, který omezuje zvýšené každoroční opakované periodické rozlivy pouze na řešenou část nivy mezi nově vzniklými říčními rameny a v jejich bezprostřední blízkosti. Periodicita rozlivu za tímto zemním valem je zachována na současné úrovni. Přeložka polní cesty je navržená z důvodu nové trasy koryta.